logo
Mtavari / Aqciebi / MagtiNet
 

MARTIVI-25
paketis gaaqtiurebit momxmarebeli igebs:

- ULIMITO sasaubro dros saqartveloshi, nebismier qselze sasaubrod
- ULIMITO SMS / MMS
- 1000 MB*
paketis girebulebaa 25 lari.
moqmedebis vada - 30 dge.

MARTIVI 25-is gaaqtiureba: 25 52 ok

*1000 megabaitis amotsurvis shemtxvevashi (30 dgis gasvlamde) dzalashia shegavatiani taripi: 1 megabaiti - 1 tetri.
damatebulia: 2014/12/18 14:03

ULIMITO+
- ULIMITOD isaubret saqartveloshi, nebismier qselze
- ULIMITOD gagzavnet SMS da MMS
- ULIMITOD isargeblet internetit
da damatebit miiget mnishvnelovani pasdaklebebi MagtiSatze, Magti Fixze da internetze!

paketis girebuleba: 60 lari.
sargeblobis vada: 30 dge.
paketis gaaqtiureba: 3366 OK


damatebulia: 2014/04/02 09:18

taripi ZERO+
- 0 tetri - Magtis, Balisa da Banis abonentebtan.
saqartvelos sxva qselebtan - 7 tetri.
zaris tsamotskeba - 7 tetri.
- 0 tetri interneti - dgeshi pirvel 7 MB-is shemdeg
(dgiuri upaso limiti - 1000 MB).
- 0 tetri SMS/MMS - dgeshi pirvel 7 SMS/MMS -is shemdeg
(dgiuri upaso limiti - 100 SMS/MMS).

taripit 30-dgiani sargebloba - 1 lari.
upaso internetita da SMS/MMS -it isargeblebt dadebiti balansis shemtxvevashi.

taripis chartva: * 007, OK

damatebulia: 2013/11/12 15:54

aqtsia KVIRADGE
gsurt kviradges upasod da ulimitod esaubrot Magtis, Balisa da Banis nebismier abonents?
chaertet aqtsiashi upasod *132#OK da orshabatidan shabatis chatvlit mobiluridan daxarjet minimum 6 lari.


damatebulia: 2013/01/28 15:55