logo
Mtavari / Aqciebi / Magti
 

Paketi MARTIVI 25
paketis gaaqtiurebit miiget:

- ULIMITO ZAREBI Magtis, Balis, Banis, jeoselis, Bilainis, MagtiFix-is da saqartvelos nebismieri fiqsirebuli qselis abonentebtan
- 1000 MB interneti
- ULIMITO SMS / MMS

paketis girebulebaa 25 lari.
moqmedebis vada - 30 dge.

„martivi 25“-is gaaqtiureba: 25 52 ok
an www.mymagti.com
----
1000 megabaitis amotsurvis shemtxvevashi (30 dgis gasvlamde) dzalashia shegavatiani taripi: 1 MB - 1 tetri.

damatebulia: 2016/04/28 09:17

Internetpaketebi – sheidzine da dazoge tanxa!
Akripe * 111 # OK, servis-meniudan airchie ”paketebis shedzena” da shemdeg airchie sasurveli internetpaketi

- 500 MB - 3 larad
- 1 000 MB - 5 larad
- 2 000 MB - 7 larad
- 4 000 MB - 10 larad
- 6 000 MB - 15 larad
- 15000 MB - 30 larad
- ulimito - 150 larad

shedzenili MB-ebis gamokenebis vadaa 30 dge.

damatebulia: 2015/02/27 10:17

SMS/MMS paketebi – dazoget tanxa!
akripet * 111 # OK, servis-meniudan airchiet `paketebis shedzena” da shemdeg airchiet sasurveli SMS/MMS paketi

- 100 SMS/MMS - 1 larad
- 150 SMS/MMS - 1.5 larad
- 400 SMS/MMS - 2.5 larad
- 1000 SMS/MMS -5 larad
- ulimito paketi - 10 larad

shedzenili shMsh/MMsh-ebis gamokeneba shegidzliat 30 dgis ganmavlobashi.
darchenili erteulebi shegenaxebat axali paketis shedzenamde maqsimum 7 dgit.

damatebulia: 2015/01/26 11:16

aqtsia KVIRADGE
gsurt kviradges upasod da ulimitod esaubrot Magtis, Balisa da Banis nebismier abonents?
chaertet aqtsiashi upasod *132#OK da orshabatidan shabatis chatvlit mobiluridan daxarjet minimum 6 lari.


damatebulia: 2013/01/28 15:54

dabadebis dgis sachuqari Magtisgan - 1000 sms da 1000 tsami
dabadebis dgis sachuqari - 1000 SMS da 1000 tsami Magtis, Balis, Banisa da Magti fix-is nebismier abonenttan sasaubrod! dabadebis dgis sachuqris misagebad autsilebelia gaiarot registratsia - SMS-it gaagzavnet tqveni dabadebis tve da ritsxvi nomerze 221 (mag: tu dabadebuli xart 18 marts, intervalis gareshe akripet 1803). gaitvalistsinet: - sachuqaris misagebad autsilebelia registratsia gaiarot stsorad - sachuqris gamokenebistvis nomeri chartuli unda ikos ormxrivad - daritsxuli SMS-ebis gamokeneba shegidzliat 24 saatis ganmavlobashi, tsutebisa ki nebismier dros.
damatebulia: 2011/12/01 10:23

"ertgulebis bonus-tsutebi" MAGTISGAN
mimdinare tveshi nomris angarishidan daxarjuli tanxis garkveuli protsenti bonus-tsutebis saxit, angarishze sachuqrad dairitsxeba momdevno tveshi. daritsxuli bonus-tsutebit shesadzlebelia magtis, balis, banisa da magti piqsis nebismier abonenttan saubari. bonus-tsutebis raodenoba damokidebulia imaze, tu ra tanxa daixarja nomris angarishidan tsina tveshi da romeli tslidan aris nomeri magtis qselshi chartuli. gaitvalistsinet: - bonus-tsutebis misagebad autsilebelia nomris angarishidan tsina tveshi daxarjuli ikos minimum 5 lari. daxarjul tanxad ar chaitvleba „tanxis gadaritsxvis servisit“ sxva abonentisatvis gadaritsxuli tanxa. - bonus-qulebis gamokenebistvis nomeri unda ikos ormxrivad chartuli. - bonus-tsutebis gamokeneba shesadzlebelia nebismier dros.
damatebulia: 2011/02/23 16:39